ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny.  Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.

W Liście Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

awo / Warszawa / KAI

Święta Rodzina jako wzór dla współczesnej rodziny

            Kiedy pochylamy się nad współczesną rodziną, dostrzegamy jej różnorakie trudności i problemy. Jednocześnie poszukujemy dla niej możliwych dróg wyjścia, a także różnorakich wzorców do naśladowania. W tych poszukiwaniach na pierwszym miejscu musi się pojawić Święta Rodzina, która jest przykładem dla każdej rodziny chrześcijańskiej, a w niej postać Świętego Józefa, będącego wzorem dla każdego współczesnego męża i ojca, a także osoba Najświętszej Maryi Panny wzoru dla współczesnej małżonki i matki.

            Każda chrześcijańska rodzina – czyli Domowy Kościół, wzmocniona obecnością Chrystusa, tak jak Święta Rodzina wzmocniona obecnością Dzieciątka, Jezus pielgrzymuje, idąc na spotkanie Boga Ojca. Na tej drodze współczesne rodziny kroczą śladami wędrówki odbytej już kiedyś przez Świętą Rodzinę, która szła jako pierwsza w tej pielgrzymce wiary, którą jest życie.

Akt zawierzenia rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu

            Jezusie, Maryjo i Józefie, ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu, kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem; w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.

            Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie, umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.

            Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i przekształć je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

            Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy.

            Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

Litania do św. Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże       –       zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco Jedyny Boże 
Jezu, Zbawicielu świata
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany 
Jezu, skarbie Świętej Rodziny
Święta Maryjo, Królowo nieba          –    módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny
Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny 
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu       –   bądź zawsze z nami
Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór
Święta Rodzino, umiłowana przez Ojca Niebieskiego 
Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego  
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa
Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga
Święta Rodzino, postrachu piekła
Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót 
Święta Rodzino, świątynio Bóstwa
Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego  
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi
Święta Rodzino, uboga i pracowita
Święta Rodzino, pokorna i pokutująca 
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia 
Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy
Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców 
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu
Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów 
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót 
Święta Rodzino, czczona przez Aniołów
Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych
Święta Rodzino, ozdobo nieba
Bądź nam łaskawa            –       prosimy Cię, wysłuchaj nas
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata
Bądź nam siłą w walkach i próbach
Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia 
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci
Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością
Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników 
Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie
Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych
Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia
Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych 
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan
Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –        przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –        wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –        zmiłuj się nad nami

P. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki
W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach.

Módlmy się

Boski Zbawicielu, błogosław wszystkie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu. Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym w Stowarzyszeniu. Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale; ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Rodzinne modlitwy

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w miłości małżeńskiej

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza miłość odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nas grożące niebezpieczeństwa.
Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca i za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen.

Modlitwa rodziców o dobre wychowanie dzieci

 Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje Mnie przyjmuje”. Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości widzą odblask Twojej dobroci. Amen.

Zawierzenie dzieci Bogu

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

 Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.

Modlitwa rodziców o łaskę czystości dla dzieci

O Boże Najświętszy, miłośniku niewinności, udziel dzieciom naszym daru świętej czystości. Przez nią niech będzie ich serce jakby świątynią, nie dotkniętą żadną nieczystą myślą. Przez nią niech będą czyste ich oczy, uszy i usta! Niech czyste pozostaną na ciele i na duszy, aby zawsze czyste ręce do Ciebie wznosiły i aby ciało ich zawsze pozostało najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko najczystsza, Wzorze i Orędowniczko czystych dusz, święty Józefie, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny i wszyscy Święci, przybądźcie nam na pomoc, aby Pan dzieciom naszym dał łaskę niewinności i czystości. Amen.

Modlitwa rodziców w intencji poczętego dziecka

Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie prosimy o pomoc, aby dziecko nasze, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Naucz nas radosnego i pełnego miłości przeżywania tajemnicy nowego życia, aby stało się ono dla nas darem Dawcy Życia i abyśmy godnie dar ten przyjęli i pielęgnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących. Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu. Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki, które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą pomoc z nieba. Amen.

Modlitwa małżonków o łaskę rodzicielstwa

Boże od którego pochodzi wszelkie ojcostwo. Oddajemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Daj przenieść na nie wszystko, co jest w nas dobre. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do życia ludzkiego i chrześcijańskiego oraz do pełnego rozwoju. Błogosław im. Niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę. Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami. Amen.

Modlitwa o łaskę wierności

Panie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy wiernie dochowali słowa danego w dniu naszego ślubu. Prosimy Cię o łaskę, abyśmy Ci wspólnie dziękowali w dniach szczęśliwych, w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz krzyż. Niech Twoja wierność ku nam będzie dla nas umocnieniem, a zarazem nauką wzajemnej wierności naszej. Spraw, byśmy przez nierozerwalną więź, która jednoczy nasze serca, dawali świadectwo Twojej miłości, która nie zna granic. A po wspólnie przebytej drodze naszego życia, racz nas przyozdobić koroną życia wiecznego, którą przyobiecałeś tym, którzy są wierni aż do śmierci. Amen.

Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca. Amen.

Modlitwa narzeczonych

Dzięki Ci, Panie. Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego dnia naszą miłość poprzez radość i próby. Poprowadź nas teraz do ślubu. Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała, jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę, abyśmy zawsze, w każdych okolicznościach ufali Tobie. Daj nam nadzieję, abyśmy pozostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem. Amen.

Modlitwa matki pracującej w domu

            Panie, Ty znasz doskonale mój dzień, wypełniony tysiącami czynności, często monotonnych i niejednokrotnie ciężkich. Wiesz doskonale, że one nie są w najwyższej cenie; znikają każdego wieczoru prawie w nicość, bez uznania. Utwierdź mnie w przekonaniu, że one wcale nie są mniej cenne niż wielkie inicjatywy gospodarcze czy społeczne, zauważane i doceniane przez społeczeństwo. Spraw, bym zrozumiała, że Twoje widzenie jest całkowicie odmienne: Twoja Matka pracowała całe życie jako gospodyni domowa i Twój plan zbawienia opiera się na czynach pokornych i nieznanych. Pomóż mi, Panie, zrozumieć taką perspektywę, aby uniknąć znudzenia i bezsensu.

Przekonaj mnie, że moje działanie bez chwały cieszy się również przywilejem wielkości i nieporównywalnej wartości. Czasami nie mam sił i zamykam się w sobie, uniemożliwiając objawienie się bogactwa życia, które na swój sposób stale ukazują młodzi. Jestem tak bardzo przygnieciona świadomością opuszczenia i starzenia się. W takich chwilach, Panie, potrzebuję Ciebie. Przywróć mi pewność, że nie tracę czasu; daj mojemu działaniu skuteczność i spontaniczność, aby mój dom stał się ostoją radości i podnoszenia na duchu. Odnów moją dyspozycyjność. Ty potrafisz przywracać każdemu swoje światło i słońce. Amen.

Modlitwa rodziców za dziecko przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa

            Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za naszego syna (naszą córkę) do swego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył/a rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż nasze dziecko od niebezpieczeństwa; niech nie stroni od Boga, ale w sakramentach świętych niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Matko Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby nasza opieka i nasze rady były im pomocne. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzin

            Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany….. jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego kochanego…….. dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola. Amen.

Modlitwa o wyzwolenie z uzależnień

            Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę, ponieważ bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej rodziny. Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!” Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wtedy zapominam o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie tylko patrzeć na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną dla zbawienia całego świata. Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdrowia i wyleczenia dla naszego… (naszej…) Chcemy wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów. Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które pozwolą nam na przyjęcie leczenia ciała i duszy. Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, która bardziej niszczy niż buduje. Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z własną słabością i daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać. Daj nam szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od wszelkich wyrazów osądzania i potępiania. Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego… (naszej…) pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu ludzi. Amen.

Modlitwa dzieci za rodziców

            Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagródź im obficie w tym i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili. Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania szanował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować według ich rad i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen.

Poświęcenie się Świętej Rodzinie

            Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
            Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
            Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.