Niedziela Biblijna i 13. Tydzień Biblijny

            Od 13 lat w Kościele w Polsce III Niedziela Wielkanocna jest przezywana jako Niedziela Biblijna i następującego po niej tydzień jako Tygodnia Biblijnego. W tym roku już po raz XIII obchodzony jest Tydzień Biblijny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.
            Ogólnopolskie uroczystości związane z inicjatywą narodowej lektury Biblii odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze. 18 kwietnia 2021 r. zostanie z nich przeprowadzona transmisja telewizyjna na antenie TVP 1 o godzinie 7.00 (Kraków-Łagiewniki) oraz o godz. 11.00 (Jasna Góra).
            Zapraszamy do duchowego uczestnictwa w tych wydarzeniach. Głęboko wierzymy, że Słowo Pana jest światłem dla naszych stóp danym nam zwłaszcza na czas wędrówki przez ciemne doliny lęków i niepewności. Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny mogą stać się doskonałą okazją do ukazania raz jeszcze Księgi Pisma Świętego jako źródła nadziei i pokoju dla udręczonych serc.


CZYM DLA KATOLIKA POWINNO BYĆ PISMO ŚWIĘTE?

 Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć jego reakcje i odczytać myśli. Podobnie jest z lekturą Biblii. Im częściej po nią sięgamy, tym szybciej zmienia się nasze myślenie.
            Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Jest zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu.
            W życiu duchowym ważna jest umiejętność, pewna zdolność spojrzenia na siebie z pewnym dystansem. Gdy posiadamy tę umiejętność, wówczas rzeczy nabierają właściwych wymiarów: nie przypisujemy zbytniego znaczenia sprawom mało istotnym, ani nie bagatelizujemy rzeczy ważnych. Na co dzień bardzo łatwo o zachwianie tych proporcji. Ciągły kontakt z Biblią daje nam właściwy punkt odniesienia, by proporcje owe nie zostały zachwiane. Biblia uczy Bożego sposobu patrzenia na świat.
            Na początku VI wieku św. Jan Chryzostom nawoływał chrześcijan: Postarajcie się o Biblię!
Słowo Boże ma moc zmiany życia człowieka, może okazać się światłem, które wskaże drogę postępowania, może wlać w serce nadzieję i pociechę, może stać się źródłem wiary i zaufania złożonego w Bogu.

            To właśnie w świetle Bożego słowa osądzić możemy swe pragnienia i decyzje, zastanowić się czy postępujemy zgodnie z wolą Jezusa i snuć refleksję o własnym postępowaniu. Dlatego „postarajcie się o Biblię!”. Bo ona może stać się źródłem przemiany życia. Ojcowie Kościoła, porównywali kontakt z Pismem Świętym do wody drążącej skałę. Woda z natury jest miękka, a kamień twardy: ale jeśli zawiesić naczynie nad kamieniem, wyciekające krople drążą kamień. Tak też i Słowo Boże jest miękkie, a nasze serca twarde. Ale jeżeli człowiek często słucha Słowa Bożego, serce mu się otwiera.

 Z ks. Mariusz Rosik


LIST PANA BOGA DO CZŁOWIEKA   

Jak nazywa się ta księga?
Tak to BIBLIA, inaczej nazywana Pismem Świętym. 

Czyje Słowa są w niej zapisane?
W tej świętej Księdze zapisane są SŁOWA Boga do człowieka –
do Ciebie też, na każdej stronie ukryta jest szczególna wiadomość, ponieważ

BÓG-nie przestaje do nas mówić.

PODTRZYMUJE świat swoim SŁOWEM,
dlatego to, co napisane w Biblii,
jest aktualne i dziś.

Pismo Święte to nasz Przewodnik w drodze do zbawienia


TREŚĆ PISMA ŚWIETEGO, PODZIAŁ KSIĄG I TEKSTU

  1. Treść Pisma Św.

Stary Testament zogniskowany jest wokół faktu wybrania Izraelitów przez Boga i zawartym z nimi przymierzu. Ukazuje również coraz głębsze odczytywanie i pojmowanie owego wybrania, polegającego na misji jaką Izrael miał spełnić wobec wszystkich narodów przygotowując je na nadejście Mesjasza i jego królestwa.

Nowy Testament natomiast przedstawia pełnię czasu i przyjście Syna Bożego, ostatniego Adama, pośrednika nowego i ostatecznego przymierza, który swoim słowem i śmiercią dopełnił dzieła zbawienia oraz utworzył nowy Lud Boży. Ukazuje również czas Kościoła jako oczekiwanie na pełnię objawienia się chwały dzieci Bożych.

  1. Podział Ksiąg
1) Stary Testament
  – księgi historyczne
   a) Pięcioksiąg
   b) dzieło deuteromistyczne – Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl
   c) dzieło kronikarskie – 1-2 Krn, Ezd, Ne
   d) księgi historyczno-dydaktyczne – Rt, Tb, Jd, Est, 1- Mch
 – księgi dydaktyczne (inaczej sapiencjalne, mądrościowe lub poetycko-dydaktyczne): Hi, Ps, Prz,
      Koh, Pnp, Mdr, Syr
 –  księgi prorockie:
   a) prorocy więksi – Iz, Jr, łącznie z Lm i Ba, Ez, Dn
   b) prorocy mniejsi
2) Nowy Testament
   a) księgi historyczne: Ewangelie i Dzieje Apostolskie
   b) księgi dydaktyczne: Listy Apostolskie
   c) księga prorocka: Apokalipsa


PISMO ŚWIĘTE MÓWI O BOGU I CZŁOWIEKU

            W Piśmie św. znajdujemy wiele pouczeń o Bogu, o Jego naturze, bezmiernej miłości i zbawczym działaniu. Księga ta ukazuje nam nie tylko Boga, ale również i człowieka, jego przeznaczenie, drogę, którą powinien kroczyć, jego dobre i złe strony, skłonność do grzechu i niezwykłe powołanie do uczestnictwa w wielkości i naturze samego Boga.


PISMO ŚWIETE OPISUJE HISTORIĘ ZBAWIENIA

Pismo św. opisuje nam historię ludzkości od stworzenia świata aż po drugie przyjście Chrystusa w chwale w dniu paruzji. Poucza nas ono, że człowiek nie jest istotą porzuconą, zdaną na jakiś ślepy los czy przypadek. Przeciwnie, według nauki Pisma św., znajduje się on w rękach kochającej Istoty, Boga-Miłości. Od tego Boga wszystko zależy, a Jego jedynym pragnieniem jest doprowadzić nas do wiecznego szczęścia. Bóg ciągle działa, pomaga nam osiągnąć życie wieczne. Różne formy miłości Bożej, ujawniające się w naszej historii ludzkiej od stworzenia aż po drugie przyjście Chrystusa, tworzą historię naszego zbawienia. Księgi Starego Testamentu opisują szczegółowo różne formy zbawczego oddziaływania Boga aż do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nowy Testament, a zwłaszcza cztery Ewangelie, opisuje zbawczą działalność Jezusa, Jego nauczanie, cuda, mękę, śmierć krzyżową, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Listy Apostolskie wyjaśniają bardziej szczegółowo zbawcze znaczenie tych wydarzeń i przybliżają czytelnikom naukę Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie przedstawiają kolejny etap historii zbawienia, w którym my żyjemy. Jest nim działalność zmartwychwstałego Chrystusa przez swego Ducha w Kościele. Ta działalność będzie trwała aż do końca świata. W nauczaniu Jezusa znajdujemy szereg pouczeń dotyczących ostatniego wydarzenia zbawczego, którym będzie Jego ponowne ukazanie się w chwale na końcu świata. Również Listy i Apokalipsa rzucają nieco światła na to, co nastąpi w przyszłości: na ostateczne zbawienie świata i człowieka.


JAK CZYTAC PISMO ŚWIETE?

Do czytania Pisma św. powinniśmy przystępować z głęboką czcią i szacunkiem. Aby w pełni zrozumieć sens pism natchnionych, trzeba uznać, że są one słowem Boga skierowanym do nas. Pismo św. trzeba czytać z głęboką wiarą i pokorą, wnikać w jego istotny sens. Czytając jakikolwiek tekst biblijny, powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Co chcesz mi. Panie, przez te słowa powiedzieć?”; „Do czego mnie teraz wzywasz?”; „Jak mogę w swoim życiu wypełnić Twoje oczekiwania?” Dobrze byłoby czytać Pismo św. regularnie, np. codziennie przez kilka minut. Dużą pomocą w zgłębianiu natchnionej nauki ksiąg świętych mogą być „kręgi biblijne”, różne formy wspólnotowego czytania i rozważania Pisma św.


JAK POMÓC DZIECKU POZNAĆ PISMO ŚWIETE?

            Jak zachęcić dziecko do czytania i poznawania Biblii? Jak uczynić Pismo Święte dostępnym i zrozumiałym dla dziecka, skoro my, dorośli, często borykamy się z trudnościami prawidłowej interpretacji i rozumienia tekstu biblijnego? Na powyższe pytania poszukują odpowiedzi rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci, a także wszyscy ci, którym bliska jest sprawa katolickiego wychowania dzieci i młodzieży.
            Z pomocą przychodzi nam bp Antoni Długosz, „biskupem od dzieci”. Ksiądz Biskup wyjaśnia, iż Pismo Święte jest księgą towarzyszącą nam od urodzenia aż do śmierci – jest naszym przyjacielem. Biblia, jako podstawowe źródło naszej wiary, jest księgą „zadaną” człowiekowi przez Boga, którą odczytujemy przez całe życie.

            Bóg ze swoją zbawczą interpretacją zaprasza człowieka do życiowej reakcji na przesłanie Boże. Tak jak Bóg pisał historie zbawienia na kanwie życia bohaterów biblijnych, tak obecnie pisze je nadal na naszych słowach i czynach. Ludzie przyjmują różne postawy biblijnych bohaterów, w zależności od życiowych doświadczeń. W tym kontekście Bóg nadal nawiązuje z nami kontakt, przychodząc z tymi samymi propozycjami, jakie kierował do biblijnych bohaterów.

            By dzieci rozumiały, że tematyka biblijna jest stale aktualna, wszystkie wydarzenia zostały napisane w czasie teraźniejszym, co pozwala dzieciom przeżywać z bohaterami biblijnymi ich historie, a także sprawia, że stają się one uczestnikami owych wydarzeń.

            Bóg ciągle jest obecny, a jego imię „Jestem” przypomina, że jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Skoro dzieci doświadczają ciągłych spotkań z Jezusem na modlitwie, na katechezie, czy podczas Mszy św. to i słowa z Pisma świętego nie są tylko historią zamieszłych czasów ale są słowami Boga który mówi do dzieci i dorosłych tu i teraz. Potrzebna jest jednak wiara. W wierze nie wszystko może być doświadczone naszymi.

Niedziela; Jadwiga Pobratyn