Chrześcijańska droga to droga miłości Boga i człowieka

Po miłości poznajemy, że z Boga się narodziliśmy i w Nim trwamy oraz że jesteśmy uczniami Jezusa.

            Kościół przez ogłaszanie kolejnych świętych i błogosławionych potwierdza, że drogą człowieka jest miłość. W dniu12 września w Warszawie będą ogłoszonymi kardynał Stefan Wyszyński i matka Czacka założycielka ośrodka dla niewidomych w Laskach pod Warszawą.

 

 


     Przykazania miłości – źródło

Przykazania miłości zostały przedstawione w Nowym Testamencie, ale ich źródła należy szukać w Starym Testamencie. Jezus Chrystus sformułował je odnosząc się do cytatów z Pięcioksięgu. Przykazanie miłości Boga znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa.  „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.”
Natomiast przykazanie miłości bliźniego pochodzi z Księgi Kapłańskiej „Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.”


     Przykazania miłości – treść

Ostateczna wersja dwóch przykazań miłości jest krótka i rzeczowa. Została ona sformułowana w następujący sposób: „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.”

Dwa przykazania miłości nie są wyłącznie samodzielną wskazówką dla chrześcijańskiego życia. Są też streszczeniem Dekalogu, dlatego od 1992 roku stanowią wstęp do Dziesięciu Przykazań Bożych.


     Przykazania miłości – znaczenie

Dwa przykazania miłości to jedno zdanie, w którym zawarta została cała chrześcijańska mądrość. Pierwsza część tego zdania, czyli pierwsze przykazanie: „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich” odnosi się do miłości człowieka do Boga, jako Ojca i Stwórcy. To podpowiedź, że człowiek wierzący ma kochać Boga bezgranicznie i stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu. Wyrazem tej miłości może być uczestnictwo we mszach świętych, przystępowanie do sakramentu pojednania, codzienna modlitwa. To także pamięć o tym, że to Bóg stworzył świat i dał nam życie, że czuwa nad nami każdego dnia i dał nam swojego jedynego Syna, aby nas zbawić. Miłość do Boga to także zawierzenie mu siebie i zaufanie Jego woli, nie oddalanie się od Niego nawet kiedy przychodzą trudne chwile.

Drugie przykazanie miłości jest konsekwencją pierwszego. Odnosi się ono do relacji z bliźnim, czyli drugim człowiekiem, ale nie tylko. Chrystus chce byśmy dostrzegali w każdym spotkanym człowieku cząstkę Boga i szanowali go, traktowali tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Byśmy kochali siebie samych i tak samo kochali innych. To także zawołanie do akceptacji swojego życia i innych ludzi, a także wybaczania wyrządzonych krzywd – tak jak robi to Bóg wobec nas. Ma to być miłość, która chroni nas przed zemstą i nienawiścią. To miłość, która ma prowadzić wiernych do zbawienia, zatem bliźni powinni wzajemnie troszczyć się o siebie pod tym względem, wspierać się i pomagać sobie w tej drodze.


Wersety z Biblii, dzięki którym poczujesz miłość Boga

Biblia jest pełna miłości. Wersety o miłości, to coś więcej niż inspirujące cytaty — to wskazówki, dzięki którym staniesz się lepszą osobą, ulepszysz relacje z ludźmi i podążysz za Jezusem Chrystusem. Bóg nakazuje nam, byśmy okazywali miłosierdzie — czystą miłość Chrystusa — wszystkim ludziom.


Cechy miłości

Bóg pragnie, żebyśmy kochali bliźnich, tak jak On nas kocha — bezinteresowną, życzliwą, wieczną miłością.

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje”.
1 Kor13:4, 7–8

Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością”.
1 J 4:7–8

„W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń”.
1 J 4:18

Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco”.
1 P 1:22

Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”.
1 J 3:18


Kochaj wszystkich ludzi

Miłość Boga jest niezawodna i jest dla wszystkich. Bóg kocha każdego człowieka na ziemi. On oczekuje od ciebie tego samego — nawet jeśli to trudne. 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.
Mk 12:30–31

Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza”.
Łk 6:35

„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”.
J 13:34–35


Kochaj swoją rodzinę

  Rodzina zajmuje centralne miejsce w Bożym planie naszego szczęścia. Pełne miłości relacje rodzinne mogą trwać wiecznie.

  

„Mężowie, miłujcie żony swoje”.
Ef  5:25

„[Pouczajcie] młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci”.
Tym 2:4

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
J 3:16


Kochaj Boga

Pamiętaj, by zawsze okazywać miłość, cześć i wdzięczność Bogu, który dał ci wszystko. 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie”.
Mt 22:37–38

„Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem”.
Psalm.116:1–2

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”.
J 14:15


Maryja Matka miłości

Maryja w miłości przewyższa wszystkie dzieci swoje. Choćby najbardziej Ją kochały, Ona je zawsze kocha więcej.
Jestem ukochanym dzieckiem Królowej nieba. Chcę rozkoszować się w tej przesłodkiej prawdzie 1 wytworzyć sobie skończone pojęcie tej macierzyńskiej miłości.
Maryja mnie kocha.  .

O Najświętsza Pani! Ty, co mnie miłością i dobrodziejstwami zachwycasz, pociągnij także i serce moje do Siebie.  Kocham Cię, Matko moja i chciałbym Cię kochać za tych wszystkich nieszczęśliwych, którzy Cię nie kochają. Chcę uwielbiać i rozsławiać wielkość, świętość, miłosierdzie i miłość, którą tak bardzo ukochałaś tych, którzy Cię kochają. Widzę przeto, że mało i Cię kocham, bo daleko mi do tego, żebym do Ciebie był podobnym. Odmień serce moje! przyczyną Swoją możesz