Św. Józef – Przesławny potomek Dawida

SPOTKANIE  5

 

            Bóg zadbało o to, aby Józef urodził się w rodzinie królewskiej; pragnął, aby był on szlachetny nawet szlachetnością ziemską. W jego żyłach płynie krew Dawida, Salomona i wszystkich królów Judy.

Święty Mateusz i św. Łukasz podają w ewangeliach, że św. Józef pochodzi z linii królów z rodu Dawida. Prorocy Starego Testamentu zawsze nauczali, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Maryja, nasza duchowa matka, prawdopodobnie również była potomkinią króla Dawida, ale Nowy Testament nie wymienia jej przodków. Mateusz i Łukasz przedstawiają pochodzenie Józefa, ponieważ pochodzenie Mesjasza od Dawida w linii męskiej było zapowiedziane i niezbędne. Dlatego Mateusz i Łukasz zde­cydowali się je podkreślić, bo chociaż Jezus nie był biologicznym synem Józefa, był jego synem wedle prawa. A jako taki Jezus ma prawo być nazywany potomkiem króla Dawida.

„Zaślubiny” Józefa z Maryją – wydarzenie o wielkim znaczeniu. Józef wywodził się z królewskiego rodu Dawida i jego zaślubiny z Maryją sprawiły, że Synowi Dziewicy – Synowi Bożemu – w myśl prawa należał się tytuł „Syna Dawida” co było wypełnieniem proroctwa.

Święty Józef był królem w Świętej Rodzinie. Nie był królem Nazaretu, Izraela ani żadnego innego kraju. A ponieważ każdy mężczyzna jest królem we własnym domu, św. Józef był królem u siebie. W domu, w Nazarecie, św. Józef był królem, Maryja była królową, a Jezus księciem, czekającym na królestwo przygotowane dla Niego przez Jego Ojca Niebieskiego. Oczywiście Jezus jest Królem Królów i Panem Panów, ale opatrznościowa miłość Boga wymaga, abyśmy uznali panowanie św. Józefa w Świętej Rodzinie. Jezus sam dal nam przykład miłości synowskiej i szacunku, jaki jesteśmy winni św. Józefowi, naszemu ojcu duchowemu.

Święty Józef jest szlachetnym panem. Wielu świętych często z miłością nazywało św. Józefa swoim „panem”. Święta Teresa Ayili wyjątkowo często tak go nazywała. Żaden święty, używając tego określenia, nie próbuje twierdzić, że św. Józef jest Bogiem. Święty Józef nie jest Bogiem. Święci czasem używają określenia „pan” w odniesieniu do św. Józefa; jest to oznaką szacunku, z jakim zwracamy się do dygnitarzy i władców. Święci są bogobojni i bardzo chętnie wyrażają swoje synowskie przywiązanie do Maryi i Józefa w pobożnym języku. Na przykład Maryja jest nazywana Madonną. („Madonna” pochodzi od łacińskiego mea domina, czyli „moja pani”. To żeńska forma słowa pan”).

Skoro sam Bóg zechciał, abym był Ci posłuszny [św. Józefie], pozwól, że będę Ci służył, oddawał Ci cześć i kochał Cię jak mojego Pana i Mistrza. Cały Kościół uznaje św. Józefa za opiekuna i obrońcę. Od setek lat różne cechy jego życia zwracały uwagę wiernych. Właśnie dlatego od wielu lat lubiłem zwracać się do niego serdecznie jak do „naszego ojca i pana”.

Zwracanie się do św. Józefa jako do „pana” ma również biblijne uzasadnienie. Pamiętacie Józefa ze Starego Testamentu, tego sprzedanego w niewolę przez braci? Przy ponownym spotkaniu po latach bracia nazywają go swoim panem” (zob. Rdz )„ kiedy ratuje on rodzinę od głodu. Dla nas św. Józef jest kimś więcej niż bratem; jest naszym szlachetnym ojcem duchowym. Jest naszym kochającym ojcem duchowym i panem.

 

Szlachetny św. Józefie, raduję się, że Bóg uznał Cię za wartego zajęcia tego wybitnego stanowiska, na którym, ustanowiony jako ojciec Jezusa, widziałeś tych, których rozkazów słucha niebo i morze, a poddawali się Twojej władzy.

św. Alfons Maria Liguori

Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

 

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby do wieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.