Św. Józef – drogowskaz na współczesne czasy

SPOTKANIE  6

Św. Józef – Światło Patriarchów

 

Jakże ja uwielbiam nazywać św. Józefa patriarchą chrześcijan i wybrańcem Boga! Czyż moglibyśmy nie obdarować […] tym czcigodnym tytułem E… I przede wszystkim tego, który odegrał tak ważną rolę w tajemnicach naszego duchowego odrodzenia?”

bł. Wilhelm Józef Chaminade

Określenie „patriarcha” oznacza ojca. Ojcowską światłość Boga przenikającą ojcostwo Józefa zapowiadali wszyscy patriarchowie Starego Testamentu, a wszyscy ojcowie chrześcijaństwa są wezwani do jej rozważania. Po Chrystusie św. Józef jest największym ze wszystkich patriarchów, największym ze wszystkich ojców!

Wyobraź sobie świętość wszystkich dawnych patriarchów, tę długą linię następujących po sobie pokoleń, które tworzą ta­jemniczą drabinę Jakubową, z osobą Syna Bożego na samym szczycie. Zobacz, jak wielkie były wiara Abrahama, posłuszeństwo Izaaka, odwaga Dawida i mądrość Salomona. Potem, kiedy wyrobisz już sobie najlepszą opinię o tych świętych, zauważ, że Józef jest na szczycie drabiny, przed świętymi, królami, prorokami, patriarchami, że jest wierniejszy niż Abraham, posłuszniejszy, wspanialomyślniejszy niż Dawid, mądrzejszy niż Salomon, mówiąc krótko, przewyższa ich w łasce, ponieważ jest bliżej źródła – Jezusa śpiącego w jego ramionach.

Święty Józef jest odbiciem Ojca świateł.

            “Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności “(Jk 1, 17).

            Na początku Bóg stworzył wielkie ciała jaśniejące na niebie: słońce, księżyc i gwiazdy. Bez światła stworzenie odbyłoby się w ciemności. W Nowym Testamencie Ojciec ustanawia nowe stworzenie w Chrystusie. Za pośrednictwem Chrystusa Ojciec wnosi swoje Boże życie, miłość i światło w głąb naszych serc. Święty Józef i jego ojcostwo odgrywają bardzo ważną rolę w cudownym planie Boga. Święty Józef jest doskonałym odbiciem Ojca świateł i pomaga nam przyjąć światło Chrystusa. Jest przekazicielem światła. Przynosi nam Jezusa, prawdziwą Światłość Świata.

Święty Józef pomoże ci żyć w światłości Boga. Jesteś dzieckiem światłości. Jako chrześcijaninowi Jezus daje ci udział w swojej światłości. Czyni z ciebie światłość świata.

„Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.” (1Tes 5,5)

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (Ef5, 8-9)

Lumen Patriarcharum przeraża Szatana. W łacińskiej wersji Litanii do św. Józefa tytuł „Światłość patriarchów” brzmi „,Lumen Patriarcharum”. Diabeł nienawidzi św. Józefa i jego światłości. Inne imię Szatana brzmi Lucyfer, co znaczy „nosiciel światła”. Lucyfer stracił światłość przez swoją pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Teraz Szatan żyje w ciągłej ciemności i brzydzi się światłem. Lęka się naszego ojca duchowego, bo św. Józef jest skromnym stworzeniem z krwi i kości, a także doskonałym odbiciem Ojca świateł. To św. Józef jest prawdziwym i odwiecznym nosicielem światła, ikoną Boga Ojca. Po Jezusie i Maryi nikogo Szatan nie nienawidzi bardziej niż św. Józefa. Trzymaj się blisko św. Józefa i krocz w światłości!

 Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby do wieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.