WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Życzenia

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 i Nowego 2024 Roku

Drodzy Parafianie, Dobrodzieje i Przyjaciele
parafii pw. Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu!

    Przeżywamy na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia:
również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię, niosące światu zbawienie,
a wszystkim ludziom radość i pokój. Wzruszeni stajemy przed betlejemską szopką,
aby wraz z Maryją i Józefem i św. Franciszkiem  spotkać oczekiwanego
przez wszystkie narody, Odkupiciela człowieka.
W Dziecięciu owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie przychodzi Bóg,
aby nas nawiedzić i skierować nasze kroki na drogę pokoju.

Z okazji tych Świąt wszystkim Wam, wraz z posługującymi kapłanami życzę
Radosnych i Błogosławionych Świąt Narodzenia Pana.
Niech On w swoim przyjściu skieruje Wasze życie osobiste jak i życie małżeństw
i rodzin na drogę pokoju, wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i miłości.
Bądźcie obdarowani łaską Jego Narodzenia.
Dziękując Bogu za przeżyty 2023 Rok w duchowości Miłosierdzia Bożego,
życzę Wam wszelkiej pomyślności i daru zdrowia w Nowym 2024 Roku,
który będziemy przeżywać w duchowości maryjnej, wszak przypada 70 rocznica obecności cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej parafii.

Żywiec Sporysz, Boże Narodzenie 2023 r.

ks. Adam Hopciaś – proboszcz

 


Życzenia imieninowe
dla księdza proboszcza Adama
24 grudnia

Z okazji Twoich imienin,

Życzymy, aby towarzyszyła Ci bliskość Tego,
który Cię umiłował i któremu oddajesz swoje życie.

Życzymy wytrwałości, spokoju i pogody ducha.

Niech Bóg Jedyny prowadzi Cię prostymi drogami.
Niech przedłuża lata Twojego życia, darzy zdrowiem

i pozwoli jak najowocniej dalej służyć budowaniu
Królestwa Bożego na ziemi w służbie
jego Kościołowi i naszej Parafii,
a Matka Boża niech otacza Cię swoją opieką.
Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze

życzą

grupy duszpasterskie

i wszyscy parafianie


 

Celebracja wieczerzy wigilijnej

Boże Narodzenie   A.D. 2023

 

Wigilia Bożego Narodzenia, przeżywana w gronie rodzinnym, powinna być szczególnie w tym roku uroczystą celebracją, w której jej uczestnicy w sposób bardzo świadomy przyjmą przychodzącego na ziemię Syna Bożego i zaproszą Go do swego życia.

Tradycyjnie w dniu Wigilii Bożego Narodzenia zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jednocześnie należy przygotować:

– krzyż lub figurkę Pana Jezusa w żłóbku,

– Pismo Święte,

– opłatki (wcześniej pobłogosławione przez kapłana lub diakona),

– świece (może to być świeca Caritas – wyraz naszej jedności z ubogimi dziećmi),

– dodatkowe wolne miejsce przy stole (jako wyraz otwartości wobec potrzebujących, a szczególnie bezdomnych, a także jako znak pamięci o naszych bliskich zmarłych)

– siano pod obrusem (jako symbol ubóstwa betlejemskiej groty oraz żłóbka, w którym Maryja złożyła narodzonego Jezusa)

Przebieg Wieczerzy Wigilijnej

Przedstawiciel rodziny, na przykład ojciec, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen  

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P: Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata.

W: Bogu niech będą dzięki. 

Po zapaleniu świecy należy wprowadzić wszystkich, szczególnie najmłodszych domowników, w tajemnicę przeżywanej właśnie uroczystości. Można to uczynić następującymi słowami:  

P: Moi drodzy, w dniu dzisiejszym wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości i wzajemnej miłości. Chcemy pamiętać podczas tego posiłku o tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią głód na świecie, o chorych i naszych bliskich zmarłych. W przeżywanym przez nas trudnym okresie będziemy prosić Boga, by ustąpiła pandemia, która paraliżuje nasze życie religijne i społeczne. A teraz wysłuchajmy tekstu Martyrologium Rzymskiego.

Następnie jeden z członków rodziny odczytuje fragment z Martyrologium Rzymskiego, czyli oficjalnego opisu kalendarza liturgicznego. 

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego:

W roku pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię;

W roku dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym po potopie;

W roku dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama;

W roku tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej;

W roku tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid został namaszczony na króla;

W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela;

W sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według kalendarza greckiego;

W roku siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu miasta Rzymu;

W czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym świecie pokój zapanował;

W szóstym okresie historii świata;

Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje błogosławione przyjście.

Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewięciu miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny.

Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według ciała.

Po odczytaniu fragmentu prowadzący zachęca do wysłuchania tekstu z Pisma Świętego tymi słowami: 

P: Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii, opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

Po wprowadzeniu jeden z członków rodziny odczytuje z przygotowanej księgi Pisma Świętego następujący fragment Ewangelii: 

EWANGELIA                                  Łk 2, 1-18

Z Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego prowadzący mówi:

P: Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa w Betlejem. Był to opis wydarzeń, które dokonały się ponad dwa tysiące lat temu. Wierzymy, że Syn Boży stał się człowiekiem. Wierzymy również, że przychodzi On dziś do nas i prosi, abyśmy zrobili dla Niego więcej miejsca w naszych sercach i w naszym rodzinnym życiu. Chcemy to uczynić i wyrazimy to zarówno w znakach jak, i w słowach.

Następnie rozpoczyna modlitwę:

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W: I poczęła z Ducha Świętego.

W: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P: Oto ja służebnica Pańska.

W: Niech mi się stanie według słowa Twego.

W: Zdrowaś Maryjo…

P: A Słowo ciałem się stało.

W: I zamieszkało między nami.

W: Zdrowaś Maryjo…

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Wyznajmy wiarę w Boga, który nas miłuje, troszczy się o nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem.

W: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Po wyznaniu wiary następuje modlitwa wiernych. 

P: Dziękując Bogu Ojcu za dar Wcielenia Jego Syna, módlmy się wspólnie:

Następnie jeden z domowników podaje intencje  

L: Módlmy się o głęboką wiarę i odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła dla wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o dar mądrości i roztropności dla rządzących. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o ustanie wszelkich konfliktów zbrojnych na świecie. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o wrażliwość i troskę o ubogich, samotnych i bezdomnych. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o ustanie trwającej pandemii. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.

W: Wysłuchaj nas Panie.

 

Następnie wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską. 

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Uwielbiamy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, który zamieszkałeś w Nazareńskiej Rodzinie, a dziś nawiedzasz naszą rodzinę, będącą domowym Kościołem. Napełnij nas swoim Duchem, abyśmy miłowali Ciebie całym sercem i darzyli siebie nawzajem szczerą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Następnie prowadzący bierze opłatki i rozdaje je całej rodzinie. Zebrani składają sobie życzenia, po czym zasiadają do stołu i spożywają posiłek.

W czasie rozdawania opłatków śpiewa się kolędę Wśród nocnej ciszy.

Wśród nocnej ciszy.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany,
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Nie podaje się alkoholu. Należy także zrezygnować z oglądania telewizji czy słuchania rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, można odmówić następującą modlitwę: 

P: Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy; dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością obdarzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen. 

P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, czyli Mszy świętej sprawowanej o północy. Ci, którzy nie udadzą się w ten dzień do kościoła, zachęcani są, by uczestniczyć w tym wydarzeniu poprzez środki masowego przekazu.

Po zakończonej wieczerzy tradycyjnie rozpoczyna się śpiew kolęd i pastorałek.


Święta – czas dzielenia się dobrem

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy cieszymy się obecnością innych, obdarzamy prezentami, niekiedy nawiązujemy na nowo zerwane znajomości, szukamy pojednania z tymi, z którymi jesteśmy skłóceni, i robimy plany na kolejny rok. Równocześnie jest to czas, kiedy przypominamy sobie o tym, jak wielu ludzi na tym świecie cierpi z powodu zagrożenia, głodu, chorób i samotności. Nie jesteśmy w stanie zaradzić wszystkim klęskom tego świata. Ale Boże Narodzenie jest mocnym wezwaniem do tego, żebyśmy pomogli choćby jednej konkretnej osobie albo w jednej konkretnej sprawie. Może jest w naszym otoczeniu ktoś, kto wigilię spędziłby samotnie? Może bezdomnemu, który nocuje w śmietniku pod naszym blokiem, można przynajmniej wynieść coś ciepłego do wypicia lub zjedzenia? Może warto zrobić nieco mniejsze zakupy i wesprzeć organizacje humanitarne, które nawet w tych dniach nie zaprzestaną działalności na terenach dotkniętych wojną?.
Oblicza się, że co pięć, sześć sekund na świecie umiera z głodu jedno dziecko. Jest wiele polskich organizacji, które próbują pomóc np. uchodźcom z Syrii czy ofiarom katastrof naturalnych. Są miejsca na ziemi, do których pomoc od Polaków dociera poprzez misjonarzy. Jesteśmy narodem dość ofiarnym i dobrze byłoby, żebyśmy tę ofiarność potrafili zachować. Możliwości jest mnóstwo: są wielkie organizacje działające na dużą skalę i małe, lokalne inicjatywy, które także prowadzą bardzo pożyteczną działalność. Można wspomóc je pieniędzmi, darami, wolontariatem. Można rozpowszechniać pisane przez nich apele. Niekiedy wydaje się nam, że tych próśb o wsparcie jest za dużo i trochę na nie obojętniejemy. Niesłusznie – zawsze stać nas na to, żeby pomóc nieco więcej niż do tej pory.
Wychowujmy siebie samych i motywujmy jedni drugich do solidarności. Solidarność reaguje: nie koncentruje się na sobie, na własnych sprawach, ale szuka tych, którzy bardziej potrzebują pomocy.


Oblicza dialogu

Tradycje związane z Bożym Narodzeniem – Bracia Prawosławni

Najważniejszą i kluczową kwestią są narodziny Jezusa Chrystusa nie ma różnicy pomiędzy katolikami, ewangelikami czy protestantami. Wszyscy skupiamy się wokół wcielenia Boga jako człowieka tu na ziemi.

Dla pierwszych chrześcijan Wigilia była głównie nocnym nabożeństwem, modlitewnym czuwaniem, przed każdym większym świętem. Później, a także w czasach nam współczesnych , Wigilijną nazywamy dzień poprzedzający wielkie święta kościelne – Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego. Wigilia albo też Wilia to nie tylko dzień, tak się bowiem nazywa również  tradycyjna wieczerza poprzedzająca świętą noc Bożego Narodzenia, urządzana u nas z chwilą ukazania  się na niebie pierwszej gwiazdki, połączona z czytaniem Pisma Świętego, dzieleniem się opłatkiem, wzajemnymi życzeniami, śpiewaniem kolęd i pastorałek, ze świętym Mikołajem i choinką, oraz wzajemnym obdarowywaniem się prezentami.

  Kościół prawosławny tworzą różne narodowości i tradycje. Wyznawcy prawosławia Boże Narodzenie obchodzą według kalendarza juliańskiego czyli trzynaście dni później niż katolicy. Rano w dniu Wigilii w cerkwi odprawia się tak zwane wielikije czasy z paramijami i Ewangelią, mówiąca o Bożym Narodzeniu i jego znaczeniu. Po południu rozpoczyna się nabożeństwo całonocnego czuwania, zaś o godzinie drugiej w nocy -wsianoczna. Boże Narodzenie wyznawców prawosławia i wszystkich wiernych obrządku wschodniego poprzedza czterdziestodniowy post. Na stole wigilijnym stoi świeca w pszenicy i prosfora, którą się dzielą zamiast opłatka. Następnie podawana jest kutia, barszcz z suszonych grzybów, solone śledzie z cebulą i olejem, kisiel z owsa , groch z solą, pieczone pierożki nadziewane makiem, surowymi gruszkami  lub jagodami, zwane koladnykami. Do picia podaje się szczułok, czyli kompot z suszonych owoców. Uroczystą kolację kończy rodzinne śpiewanie kolęd. W cerkwi nie ma żłóbka, ubiera się jedynie choinki. Wierni adorują Ikonę Bożego Narodzenia, która wystawiona jest na środku świątyni.


PLAN  KOLĘDY W PARAFII   CHRYSTUSA KRÓLA

2023/2024 r.

 

27 XII   Środa   od 9.00        

 1. Proboszcz ul. Isep od ul. Sporyskiej do ul. Pola Lisickich
 2. Wikariusz  ul. Sporyska od Trzebini, Łąkowa, Okopowa
 3. Kapelan ul. Cisowa, Sosnowa, Na Oklu,

28 XII   Czwartek    od 9.00                                                                                                    

 1. Proboszcz ul. Isep od ul. Pola Lisickich do Trzebini
 2. Wikariusz   ul. Kamienna, Okrężna
 3. Kapelan ul. Grapa Cicha, Partyzantów

29  XII     Piątek   od 9.00        

 1. Proboszcz ul. Habdasówka (1-79)
 2. Wikariusz  ul. Grabowa, Spadzista, Stokowa, cz. Sporyskiej
 3. Kapelan ul. Nad Stawem, Pod Łyską, Orzechowa, Pod Szkołą

30 XII    Sobota od 9.00        

 1. Proboszcz ul. Habdasówka (80-119)
 2. Wikariusz  ul. Sporyska od pętli do ul. Stawy
 3. Kapelan ul. Grobla od zapory

2 I   Wtorek    od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Pola Lisickich
 2. Wikariusz  ul.  Łagodna

  3 I      Środa   od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Nadrzeczna
 2. Kapelan ul. Za Łyską

  4 I    Czwartek   od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Nad Koszarawą i Stawy
 2. Wikariusz  ul. Sporyska od nr. 81 do nr. 62 , Kwiatowa

  5 I   Piątek    od 15.00    

 1. Kapelan ul. Pierwogóra (od góry)

  7 I     Niedziela   od 14.00    

 1. Wikariusz ul. Sporyska od nr. 67 do ul. Isep, Potoczna

  8 I   Poniedziałek   od 15.00    

 1. Wikariusz ul. Kolista, Kątowa
 2. Kapelan ul. Wiosenna

  9 I     Wtorek    od 15.00    

 1. Proboszcz ul. ul. Kopernika od Świnnej str. lewa do os. Kopernika
 2. Wikariusz ul. Górska

10 I    Środa      od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Kopernika od Świnnej str. prawa do St. Uzd. Wody
 2. Kapelan ul. Spacerowa (od końca)

11 I    Czwartek   od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Kopernika od Stacji Uzdatniania Wody do P. Skargi
 2. Wikariusz ul. Pszczelna

12 I    Piątek    od 15.00    

 1. Wikariusz  ul. Sporyska od ul. Isep do ul. Podgórskiej
 2. Kapelan ul. Klonowa od Grunwaldzkiej i ul. Kilińskiego

13 I     Sobota    od 9.00    

 1. Proboszcz ul. Os. Kopernia ( od końca)
 2. Wikariusz  ul. Podgórska (od końca) i ul. Poprzeczna
 3. Kapelan ul. Brzozowa i Turystyczna

14 I    Niedziela    od 14.00    

 1. Proboszcz ul. Żwirowa i ul. P. Skargi

15 I    Poniedziałek    od 15.00    

 1. Wikariusz ul. Boczna i ul. Osiedlowa
 2. Kapelan ul. Reja od Klonowej i ul. M. C. Skłodowskiej

16 I    Wtorek    od 15.00    

 1. Proboszcz ul. Kopernika od os. Kopernika do mostu
 2. Wikariusz   ul. Wiklinowa

17 I   Środa  od 15.00      

 1. Proboszcz os. Reymonta
 2. Kapelan ul. Grunwaldzka od Klonowej i blok 6

18 I    Czwartek  od 15.00      

 1. Proboszcz ul. Reymonta od przejazdu kolejowego
 2. Wikariusz  ul. Sporyska dok. I ul. Wapienna

19 I     Piątek  od 15.00

 1. Wikariusz  ul. Grojec i ul. Magnoliowa
 2. Kapelan ul. Grunwaldzka od PKP i blok nr. 8 20 I    Sobota    od 9.00
 3. Proboszcz ul. Kopernika od Klonowej do ul. P. Skargi
 4. Wikariusz    ul. Wspólna
 5. Kapelan ul. Grunwaldzka od przejazdu kolejowego do sklepu

21 I    Niedziela od 14.00      

 1. Proboszcz ul. Dzidka od ul. Reymonta i ul. Wyspiańskiego

22 I    Poniedziałek  od 15.00      

 1. Proboszcz ul. Dzidka od P. Skargi do ul. Kopernika
 2. Kapelan  ul. Grunwaldzka od sklepu do Śrubiarni i ul. Matejki

 

 

Termin dodatkowej kolędy dla tych, którzy nie mogli być w wyznaczonym terminie proszę uzgadniać indywidualnie z kapłanem odwiedzającym dany rejon kolędowy. Bardzo proszę, by na czas kolędy na stole był: krzyż, świece woda świecona  i Pismo św.